Menadżer bezpieczeństwa

W Polsce obserwuje się postępujący proces starzenia się społeczeństwa i wzrost liczby osób przewlekle chorych, szczególnie wśród osób starszych. Stawia to przed opieką zdrowotną nowe wyzwania związane z zapewnieniem świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej coraz większej liczbie osób. Pod pojęciem opieki długoterminowej rozumie się całokształt działań medycznych i społecznych polegających na świadczeniu długotrwałej opieki pielęgniarskiej, świadczeń terapeutycznych i usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobom przewlekle chorym i niesamodzielnym, które nie wymagają hospitalizacji. W poniższym artykule poruszono aspekty związane z bezpieczeństwem w zakładach opieki długoterminowej, rozumianym od strony technicznej − tj. różnego rodzaju instalacji elektrycznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało w marcu Strategię działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji. Dokument określa obszary o kluczowym znaczeniu w tym zakresie, a także wskazuje rozwiązania, które powinny zostać wdrożone. Jednym z elementów opisanych w Strategii jest kwestia wprowadzenia możliwości rejestracji obrazu i dźwięku w pokojach przesłuchań i policyjnych środkach transportu.

2014-04-21-1Rozwiązania służące komunikowaniu się z personelem medycznym często gwarantują szybką pomocy, która może decydować o życiu pacjenta. Systemy przyzywowe wykorzystywane w szpitalach, domach opieki czy pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych muszą działać nie tylko szybko i niezawodnie, ale powinny również gwarantować użytkownikowi długotrwałą bezawaryjność, łatwość rozbudowy i konfiguracji, a także możliwie niskie koszty inwestycji i eksploatacji. Wymagania te spełnia prosty, analogowy system przyzywowy ABB .

 

Niezawodność systemów przyzywowych gwarantuje ich prostota. Przede wszystkim brak głównej centralki sygnalizacyjnej, która z góry obligowałaby do projektowania określonej wielkości systemu – powoduje, że instalacja składa się z dowolnej liczby kanałów alarmowych, w zależności od potrzeb. Ma to kolosalne znaczenie, szczególnie przy rozwiązaniach małych, na przykład w toaletach dla niepełnosprawnych. Wszystkie elementy systemu są zestandaryzowane z osprzętem elektroinstalacyjnym ABB, co oznacza, że mogą być montowane w tradycyjnych puszkach podtynkowych i mocowane w tych samych ramkach, co pozostały osprzęt – wyłączniki światła, gniazdka elektryczne, gniazda RTV czy telefonu.

BSL3Redakcja Ochrony Mienia i Informacji została zaproszona przez konsorcjum Politechnika Warszawska – firma Lockheed Martin na prezentację pierwszych wyników projektu optymalizacji wykorzystania bezzałogowych systemów lotniczych. Spotkanie odbyło się 29 sierpnia 2014 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie.

 

 

 

Zwiększenie bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych to jeden z wielu celów jakie mają postawione przed sobą jednostki więzienne. Cel ten ma zostać zrealizowany m.in. poprzez ograniczenie możliwości dostępu do obiektów penitencjarnych osób trzecich, a także zintensyfikowanie kontroli zachowania osób podczas pobytu w tego typu jednostce.

 

W ramach systemów bezpieczeństwa pomocne jest rozwiązanie proponowane przez firmę CASTEL – jednego z producentów systemów oferowanych przez firmę Miwi-Urmet należącą do grupy Urmet od 2010 roku.

CASTEL oferuje jednostkom penitencjarnym interkomowe systemy bezpieczeństwa do cel, korytarzy, wind czy parkingów. Systemy te umożliwiają komunikację pomiędzy stacjami różnych oddziałów a centralnym punktem kontroli. System interkomowy do cel wyposażony jest w wandaloodporne stacje, kontrolę oświetlenia, świetlne oznakowanie połączeń oraz identyfikację numeru i funkcję wykrywania hałasu.

dh5W stolicy Górnego Śląska, w podziemnych pomieszczeniach dawnej kopalni powstało wyjątkowe miejsce. Nowa siedziba Muzeum Śląskiego, według projektu austriackiej pracowni Riegler Riewe Architekten mieści się na terenie znajdującego się w samym centrum miasta, przemysłowego terenu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice". W budynku wykorzystano urządzenia firmy D+H Polska do przewietrzania i oddymiania w tym: moduł do wentylacji pożarowej FCP 401, napędy drzwiowe DDS, łańcuchowe KA i zębatkowe ZA.

UMUrząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest jednostką samorządu terytorialnego, którego misją jest wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wszechstronnego rozwoju Miasta i zadowolenia jego mieszkańców.
Podstawową wartość dla Urzędu i jego pracowników stanowi dobro wspólnoty samorządowej, osiągane przy uwzględnieniu i poszanowaniu praw jednostki. Urząd stosuje skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami. W Urzędzie obowiązuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2005, udokumentowany Księgą Jakości i Bezpieczeństwa Informacji, procedurami i politykami.

businessInstalowanie na komputerach pracowników oprogramowania monitorującego wciąż budzi wiele kontrowersji. Czasem ciężko jest pogodzić się ludziom z faktem, iż jest się śledzonym w każdej minucie i można być rozliczonym z każdego, nawet najdrobniejszego ruchu. Właścicielom firm nie chodzi o permanentne monitorowanie pracowników, ale maksymalne zabezpieczenie danych, które mogą wydostać się poza progi przedsiębiorstwa.

2014-01-34-1Obecnie na rynku zauważamy trend, że oprócz automatyki procesów produkcyjnych coraz powszechniej korzysta się z automatyki budynkowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu można łatwo znacznie zredukować zużycie energii, zwiększyć bezpieczeństwo i podnieść komfort w obiektach mieszkalnych, publicznych i przemysłowych.

 

Tym samym podkreśla się ich prestiż, potencjał i zaangażowanie w ochronę środowiska. A pracownicy są bardziej wydajni działając w optymalnym środowisku. Kolejną korzyścią jest uproszczenie zarządzania budynkiem. Administrator w każdym czasie i z każdego miejsca może skontrolować sytuację, gdyż ma pełny dostęp do instalacji alarmowej, monitoringu, wyposażenia technicznego i wszystkiego, co należy kontrolować. Ponadto może być natychmiast zawiadamiany o wszystkich odstępstwach od stanów normalnych.

Obiekty przemysłowe, podobnie jak wszystkie inne budynki oraz mienie, powinny być chronione przed wieloma zagrożeniami, ponieważ przyczyną strat może być czyjeś działanie, zarówno celowe jak i przypadkowe, a także zdarzenia losowe i warunki pogodowe. Bezpieczeństwo zapewniane jest za pomocą specjalistycznych instalacji oraz przez nadzorujących je ludzi.

W dobie globalizacji i ekspansji nowych technologii, gdy bezpieczeństwo firm jest ściśle powiązane z systemami informatycznymi, problem bezpieczeństwa systemów bezpieczeństwa staje się trudniejszy do rozwiązania niż kiedykolwiek dotąd. Ogólne zasady bezpieczeństwa, oparte na sprawdzonych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, stale zyskują na znaczeniu.

 

Można je scharakteryzować jako wymierzony przeciw potencjalnym zagrożeniom zbiór reguł odpowiednio modelujących właściwości systemu i kierujących zachowaniem osób w obrębie firmy. Zasady bezpieczeństwa służą określeniu wymagań, podejmowaniu i wdrażaniu decyzji dotyczących zarówno architektury systemu, jak i wdrożeń, minimalizując potencjalne zagrożenia oraz skutki ich ewentualnej realizacji; identyfikują także słabe punkty w różnego typu systemach (np. narzędziach dostępnych w ramach OWASP). Słowem zasady te są niezwykle przydatnym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na każdy etapie, począwszy od momentu powstania potrzeby wprowadzenia systemu zabezpieczeń. Wymuszają one na osobach odpowiedzialnych za zakup systemu bezpieczeństwa krytyczne spojrzenie i stałe weryfikowanie decyzji dokonywanych na etapie zakupu i wdrażanie środków bezpieczeństwa.