Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało w marcu Strategię działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji. Dokument określa obszary o kluczowym znaczeniu w tym zakresie, a także wskazuje rozwiązania, które powinny zostać wdrożone. Jednym z elementów opisanych w Strategii jest kwestia wprowadzenia możliwości rejestracji obrazu i dźwięku w pokojach przesłuchań i policyjnych środkach transportu.

Rejestracja obrazu i dźwięku w pokojach przesłuchań

Priorytetem działań podejmowanych przez MSW i Komendę Główną Policji jest m.in. kwestia możliwości dochodzenia swoich praw przez osoby, które np. kwestionowałyby sposób przeprowadzenia interwencji. Dlatego też, jako jedno z rozwiązań opisanych w Strategii wskazano możliwość rejestrowania przebiegu policyjnych czynności, m.in. w pokojach przesłuchań. Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na rejestrowanie obrazu lub dźwięku w tego rodzaju miejscach, o ile nie są w nich przeprowadzane czynności procesowe. Aktualnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwa szczegółowa analiza tych kwestii, wprowadzenie odpowiednich przepisów wymagałoby zmian legislacyjnych, m.in. w ustawie o Policji. Prace analityczne skupiają się przede wszystkim na:

  • doprecyzowaniu miejsc, w których rejestracja byłaby dozwolona,
  • kosztach wprowadzenia nowych przepisów,
  • podmiotach, które mogłyby mieć dostęp do nagrań,
  • zasadach przechowywania i wykorzystania nagrań.

Monitoring a swobody obywatelskie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podczas analizy tych kwestii będzie zwracało szczególną uwagę na prawa i swobody obywatelskie. Już podczas opracowywania Strategii wskazano jako konieczne informowanie osoby, która będzie przesłuchiwana, że pomieszczenie jest objęte monitoringiem.

Wydarzenia w Kutnie

Minister Teresa Piotrowska natychmiast po wczorajszych wydarzeniach w komisariacie w Kutnie zwróciła się do Komendanta Głównego Policji o szczegółową informację oraz wyjaśnienie okoliczności związanych z tą sprawą.

Informacja prasowa

Pin It