Bezpieczeństwo państwa

Infrastruktura krytyczna to wszelkiego rodzaju, systemy, usługi, instalacje i budynki, które są ze sobą funkcjonalnie powiązane i stanowią ważny element dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Poprawne funkcjonowanie infrastruktury krytycznej daje także gwarancję sprawnego funkcjonowania administracji publicznej oraz wielu kluczowych instytucji i przedsiębiorstw w szczególności odpowiedzialnych za dostarczanie energii, wody, paliwa, żywności czy ochrony zdrowia.

W polskich więzieniach dobre relacje funkcjonariuszy z osadzonymi traktuje się jako niewłaściwe i konsekwentnie eliminuje. Tymczasem, te dobre relacje to jeden z filarów ochrony dynamicznej, współcześnie najskuteczniejszej formy ochrony1. W więzieniach Norwegii, Niemczech, Portugali traktowanie osadzonych z godnością, humanitaryzmem z jednoczesnym ograniczaniem nadzoru i kontroli, przynosi niepodważalne korzyści w postaci mniejszej liczby zdarzeń i utrzymania wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną1 , do jej zadań należy między innymi2:

  • zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności,
  • przestrzeganie ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowanie godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
  • humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
  • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych;
  • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa.

61

Jakie najczęściej mamy skojarzenie po usłyszeniu hasła: Ochrona zewnętrzna? Z reguły myślimy o zabezpieczeniu obszaru przed wtargnięciem osób niepożądanych z zewnątrz. Dla dużej ilości obiektów jest to prawda, zainstalowane systemy mają za zadanie wykryć i zaalarmować obsługę o próbie dostania się intruza na teren chronionego obszaru. Jako przykład można podać chociażby jednostki wojskowe czy lotniska. W przypadku np. obszarów przemysłowych, zakładów produkcyjnych czy przestrzeni magazynowych może się zdarzyć sytuacja, że intruzi dostaną się na ich obszar niepostrzeżenie w czasie pracy i będą chcieli się wydostać z ich terenu po zamknięciu.

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z podstawowych filarów nowoczesnego europejskiego budownictwa. Jak pokazują statystyki Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, za rok 2016, co czwarty pożar wybuchł w obiektach mieszkaniowych [1].48.jpg

46Czym jest platforma PSIM+?

System integrujący WinGuard, określany jako oprogramowanie PSIM+, jest rozwiązaniem daleko wykraczającym poza ramy standardowych systemów integrujących. Nie tylko umożliwia, ale przede wszystkim usprawnia obsługę zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, przemysłowych, automatyki budynkowej czy komunikacji. Potwierdzanie i obsługiwanie zdarzeń odbywa się w wyznaczonych centrach obsługi. Pracownicy obsługujący zdarzenia są o nich informowani w sposób jasny i przejrzysty za pomocą tekstu, grafiki, czy obrazu z kamer. W kolejnych krokach są instruowani, według określonych procedur, w jaki sposób należy postępować w odpowiedzi na zdarzenia.

47Obecne rozwiązania techniczne dają nam możliwość pełnej kontroli nad algorytmami sterującymi, realizującymi coraz bardziej skomplikowane scenariusze pożarowe, aby eksploatowanie obiektu było nie tylko jak najbardziej bezpieczne dla jego użytkowników, lecz także bezproblemowe.

37

W małym, mieszczącym się w dłoni urządzeniu mobilnym znajduje się obecnie dostęp niemal do całego świata i to zarówno w rozumieniu geograficznym, jak i w kontekście otaczającej nas znacznie bliżej rzeczywistości. Przy pomocy aplikacji sterujemy wieloma urządzeniami w naszych domach, korzystamy z usług bankowych czy załatwiamy urzędowe sprawy. Dzięki smartfonom porozumiewamy się z osobami z każdego zakątka ziemi, w zasięgu kilku kliknięć znajdziemy też potrzebne informacje lub dokonamy skomplikowanych obliczeń. Smartfon, tablet i inne urządzenia mobilne mogą dziś bardzo wiele, nie dziwi więc, że stały się także dobrze zabezpieczonymi elektronicznymi kluczami.

Celem Systemu Ochrony Perymetrycznej jest zabezpieczenie przed nieuprawionymi wtargnięciami na teren obiektów chronionych, w tym zakładów przemysłowych, stref wyłączonych z ruchu cywilnego (takich jak lotniska, ujęcia wody pitnej, zakładu obrotu materiałami niebezpiecznymi czy obiekty militarne), a także stadionów i granic. System ochrony perymetrycznej ma za zadanie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, które mogą skutkować stratami materialnymi, utratą życia lub zdrowia osób przebywających w obszarze chronionym czy zakłócenia w funkcjonowaniu obiektu.31

15Wstęp
Dobór zespołów kablowych mających przesyłać energię elektryczną i sygnał w czasie trwania pożaru w obiektach budowlanych rodzaju PM (przemysłowo – magazynowych) jest czynnością bardzo odpowiedzialną i wymagającą sporo wiedzy o fizyce oddziaływań przede wszystkim temperatury na elementy będące składowymi zespołu kablowego.