Funkcjonariusze PSP dostaną wyższe dodatki za wysługę lat z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r. Dodatki trafią do mundurowych, którzy dłużej pozostaną w służbie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o PSP, który wprowadza wyższe dodatki za wysługę lat, został dziś (14 kwietnia) przyjęty przez Radę Ministrów. Teraz trafi do dalszych prac w Sejmie.

Wyższe dodatki za wieloletnią służbę dla strażaków naliczane od 1 stycznia 2015

Strażacy, podobnie jak pozostali funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych, dostaną wyższe dodatki za wysługę lat. Na wyższe dodatki mogą liczyć mundurowi, którzy dłużej pozostaną w służbie. W przypadku strażaków wymagało to zmiany ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w której określono zasady wypłacania dodatku stażowego.

Niezależnie od czasu wprowadzenia zmian w życie, wszyscy funkcjonariusze, w tym także strażacy, którym przysługuje dodatek stażowy, otrzymają dodatki należne od 1 stycznia 2015 r.

- Zależy nam, by dobrze wykształceni funkcjonariusze, z dużą wiedzą i doświadczeniem, nie odchodzili zbyt wcześnie. Chcemy zachęcić ich do pozostawania w służbie, by jak najdłużej korzystać z potencjału nabywanych latami umiejętności – podkreśla minister Teresa Piotrowska.

Funkcjonariusze po 20 latach służby za każde dwa lata pracy otrzymają dodatek w wysokości 2 proc. uposażenia zasadniczego; do wysokości 32 proc. (taka wysokość dodatku będzie przeznaczona dla funkcjonariuszy po 32 latach służby). Zyskają również funkcjonariusze, którzy zdecydują się pozostać w służbie jeszcze dłużej. Po 35. roku pracy dostaną dodatek w wysokości 35 proc. uposażenia zasadniczego (do tej pory po ukończeniu 30. roku służby mieli maks. 25-proc. dodatek).

Skala wzrostu uposażenia na jednego uprawnionego strażaka będzie wynosiła ok. 79 zł miesięcznie, a z równowartością nagrody rocznej ok. 85 zł.

Projekt nowelizacji, przyjęty dziś przez Radę Ministrów, reguluje również kwestie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do PSP i przyznania strażakom PSP płatnego urlopu szkoleniowego.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do PSP

Określono niezbędne wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci do służby w PSP. Przyjęto, że nabór do służby musi być otwarty i konkurencyjny. Przyjęcie kandydata musi poprzedzać postępowanie kwalifikacyjne, podczas którego komisja oceni, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby. Przyjęto, że szczegółowa organizacja i sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego będą określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych.

Przyznawanie strażakom PSP płatnego urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy może być przyznany strażakowi na przygotowanie i zdanie egzaminów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego, itp.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, przyjęto następujące okresy urlopów szkoleniowych: 21 dni (ostatni rok studiów I-go lub II-go stopnia), 7 dni (szkoły policealne, studia podyplomowe), 1 dzień – na egzamin z każdego przedmiotu nauczania, jednak nie więcej niż 6 dni w okresie roku szkolnego lub akademickiego.

Przyjęto, że strażakowi, który pobiera naukę bez tzw. skierowania, będzie udzielony urlop szkoleniowy, jeśli przemawia za tym interes służby (np. gdy poziom i kierunek kształcenia jest zbieżny z wymaganiami na zajmowanym lub przewidzianym do zajęcia stanowisku).

Przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących PSP.

Wzrost wydatków na PSP

Środki finansowe na pokrycie wydatków PSP systematycznie rosną. Przypomnijmy, że budżet PSP składa z pieniędzy przekazywanych przez MSW oraz przez poszczególnych wojewodów. W 2015 r. na wydatki PSP zabezpieczono w sumie ponad 2 mld 360 mln zł, o blisko 170 mln zł więcej niż w 2012 r. (ponad 2 mld 190 mln zł). W ubiegłym roku na wydatki PSP przeznaczono łącznie ponad 2 mld 340 mln zł, a w 2013 r. ponad 2 mld 200 mln zł – co oznacza wzrost wydatków o 140 mln zł porównując budżety 2014 r. do 2013 r.

Stała modernizacja służb, w tym PSP

W budżecie na 2015 r. na zakupy sprzętu we wszystkich służbach podległych MSW, w tym także PSP, zaplanowano łącznie prawie 400 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami minister Teresy Piotrowskiej Państwowa Straż Pożarna zostanie doposażona w nowe samochody m.in. ratowniczo-gaśnicze. Na zakup sprzętu dla PSP w 2015 r. zostanie przeznaczonych ponad 83 mln zł. Planuje się zakup m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych i transportowych oraz sprzętu techniki specjalnej m.in. aparatów powietrznych, detektorów i różnego rodzaju pomp.

W latach 2011-2014 na sprzęt i wyposażenie Państwowa Straż Pożarna pozyskała 264 miliony złotych. W ciągu ostatnich trzech lat PSP otrzymała ponad 780 wozów strażackich i około 50 specjalnych wymiennych nadwozi do wozów strażackich. W 2012 r. zakupiono 249 samochodów ratowniczo-gaśniczych, a także 12 wyspecjalizowanych wymiennych nadwozi do wozów strażackich. Natomiast w ubiegłych latach zakupiono: 280 pojazdów i 28 nadwozi – w 2013 r. oraz 253 pojazdy i 6 wymiennych nadwozi – w 2014 r.

Środki z budżetu PSP są przeznaczane również na zakup umundurowania strażackiego, organizację szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także na zakup paliwa do samochodów pożarniczych.

Strażacy chętniej wybierają pozostanie w zawodzie niż emeryturę

Coraz mniej funkcjonariuszy służb MSW decyduje się na przejście na emeryturę – także w PSP. W 2014 roku służbę zakończyło 1 337 strażaków, czyli o 799 mniej niż w roku 2013 r. Natomiast, dla porównania, w 2009 roku na emeryturę odeszło 3 779 funkcjonariuszy PSP. W ciągu ostatnich 6 lat to właśnie strażak był funkcjonariuszem, który przepracował najdłuższy czas w służbach MSW - funkcjonariusz PSP odszedł na emeryturę w 2013 roku po 49 latach i 5 miesiącach służby.

Forum Dialogu Społecznego

MSW stawia na dialog ze stroną związkową. Minister Teresa Piotrowska od momentu objęcia urzędu regularnie spotyka się ze związkami zawodowymi służb podległych resortowi. Takie spotkania odbyły się w MSW w kwietniu i lutym tego roku oraz w grudniu 2014 r.

Wcześniej wyższe dodatki za wysługę lat przyznano również funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i BOR.

Informacja prasowa

 

Pin It